News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ราชบัณฑิตฯจัดประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่น

สํานักงานราชบัณฑิตยสภาลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่จัดประกวด “เล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ของกินถิ่นบ้านฉัน” ด้วยภาษาไทยถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานวันนี้ (30 มีนาคม 2562) ที่ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับ วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” ด้วยภาษาไทยถิ่นและภาษาไทยมาตรฐาน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) จาก โรงเรียนต่างๆในภาคเหนือ โดยมีนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และคณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินผู้ชนะในรอบภาคเหนือ

       ทั้งนี้เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร เป็นการ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานแก่เยาวชน ซึ่งเป็นการปลุกจิตสํานึกให้เยาวชนรักและภาคภูมิใจในภาษาไทยถิ่น พร้อมกับตระหนักในความสําคัญของภาษาไทยมาตรฐาน สําหรับการกําหนดหัวข้อ ‘ของกินถิ่นบ้านฉัน’ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ การที่เด็กนักเรียนเล่าเรื่องจะ เป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองด้วย”

การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบแรก สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ได้คัดเลือกจาก วีดิทัศน์ของแต่ละภาคให้เหลือภาคละ 10 คน รอบสุดท้าย ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละภาค ต้องมาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาถิ่นต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันนี้ (30 มี.ค. 62) ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จิราภัทร รักสถาน จากโรงเรียนบ้านสบพลึง จังหวัดลำปาง ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. ศิรตา ใจใหม่ จากโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ จังหวัดลำปาง   ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ณรงค์เดช ภิระบรรณ์ จากโรงเรียนบ้านตีนเป็ด จังหวัดเชียงราย ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ส่วนที่เหลืออีก 7 คน ได้รับรางวัลชมเชย มีทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร สําหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะเข้ารับรางวัล ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ซึ่งในปีนี้ จะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องแคทลียา โรงแรม รามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ต่อไป 

เขียนเมื่อ 30 มีนาคม 2562 13:06:32 น. (view: 243)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง