News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

บสย. ตั้ง ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ นั่งที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กร ​บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  แต่งตั้ง ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ฯ นั่งที่ปรึกษาแผนปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากร ยกระดับสู่องค์กรรัฐวิสาหกิจ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล​ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.ได้ลงนามในสัญญาจ้างและแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซ์อวเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนวิสาหกิจปี 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะกลาง ปี 2563 - 2567 แผนปฎิบัติการ แผนการปรับโครงสร้าง และแผนพัฒนาบุคลากร (Transformation) เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนด ทิศทาง บทบาท และการดำเนินนโยบายของ บสย. ให้เป็นไปตามแนวทาง และข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจะนำมาใช้เป็นแผนวิสาหกิจ และแผนปฎิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างองค์กร โครงการนี้เป็นการยกเครื่ององค์กรครั้งสำคัญในรอบ 27 ปีของ บสย. เพื่อก้าวสู่องค์กรรัฐวิสาหกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว​ขอบข่ายการทำงานที่สำคัญของ บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์  คอลซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จะ ประกอบด้วย  1.แผนการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model) 2.แผนการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและระบบงาน 3.แผนการบริหารบุคคล (HR Strategy)  โดยการวางโครงสร้างระบบงานและระบบการบริหารบุคลากร จะเป็นการทำงานที่คู่ขนานกัน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของบุคคลกร ให้สามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ร่วมกัน จนนำไปสู่การพัฒนาขั้นสูงสุดจนนำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ (Transformation)  ซึ่งตัวแทนที่ปรึกษาจะใช้เวลา 150 วันในการดำเนินการ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา​ทั้งนี้ ผลที่ได้จากแผนการปรับโครงสร้างและแผนพัฒนาบุคลากร (Transformation) จะก่อให้เกิดแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ของ บสย. ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  ทุกกลุ่ม และมีความเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่มีศักยภาพ แต่ยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ กลุ่มที่ บสย. สามารถคัดกรองระดับศักยภาพ ความสามารถของลูกค้าที่ บสย. มีแผนพัฒนาแนวทางปรับลดระดับการพึ่งพาภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อที่สร้างโอกาสด้านรายได้ การปรับลดค่าเสียโอกาสในการใช้งบสนับสนุนจากภาครัฐให้ลดลงกลับมาเป็นโยชน์มากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพให้ บสย. โดยการปรับโครงสร้างองค์กรจะดำเนินการสิ้นสุดภายในเดือน สิงหาคม 2562

เขียนเมื่อ 03 เมษายน 2562 16:01:46 น. (view: 86)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง