News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศปถ.ชม. ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระของจังหวัด

 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระของจังหวัด ปี พ.ศ. 2564 หวังลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลข่าวสื่อมวลชน ประจำสัปดาห์ ว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2563 พบว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 163 ครั้ง บาดเจ็บ 127 ราย และเสียชีวิต 53 รายต่อเดือน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากโดยมีสาเหตุหลักจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย และใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ทั้งนี้ รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระแห่งชาติโดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 ให้ต่ำกว่า 18 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประกอบกับปฏิญญาสตอกโฮล์มที่มีเป้าหมายให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2573และเพื่อเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้มีการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนโดยเริ่มต้นจากเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคตรวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 พร้อมขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ ร่วมรักษาวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและคนรอบข้าง

เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 17:12:28 น. (view: 118)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : [email protected]

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง