News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ข้อมูลฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 หรือ “ศูนย์ข้อมูล สถานการณ์ การเฝ้าระวัง และผลกระทบต่อสุขภาพ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทำพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวัง ตอบโต้และสื่อสารความเสี่ยง

ศูนย์ข้อมูลฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 หรือ “ศูนย์ข้อมูล สถานการณ์ การเฝ้าระวัง และผลกระทบต่อสุขภาพ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทำพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวัง ตอบโต้และสื่อสารความเสี่ยง ศูนย์ข้อมูลฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 หรือ “ศูนย์ข้อมูล สถานการณ์ การเฝ้าระวัง และผลกระทบต่อสุขภาพ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทำพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวัง ตอบโต้และสื่อสารความเสี่ยง และการประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลต้นแบบเฝ้าระวัง สื่อสารความเสี่ยง ‎และสร้างความรอบรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควัน ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ ‎22-23 ‎กุมภาพันธ์ ‎2564  ณ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 ( https://www.cmuccdc.org/hpc1 ) เกิดขึ้นจากความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นควันของภาคีในเขตสุขภาพที่ 1 หรือพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูล PM2.5 ในการเฝ้าระวัง สื่อสารความเสี่ยง เพื่อป้องกันและ ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นควันด้วยตนเอง โดยการบูรณาการเป็น “ศูนย์ข้อมูลฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1”โดยภาคีเครือข่ายประกอบด้วย 1) ภาคสาธารณสุขภายใต้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2) หน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(CCDC CMU) ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพ หนึ่งเดียว ผ่อดีดี (PODD Centre) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิศกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ 4) ภาคีร่วม ได้แก่ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ (GISTNORTH) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน ในพื้นที่ดำเนินโครงการ  โดยพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพิ่มความรอบรู้สุขภาพ ในภาวะวิกฤตฝุ่นควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการบูรณาการข้อมูลให้เกิดความรวดเร็ว ทันสถานการณ์ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้1) ระบบรายงานสถานการณ์ PM2.5 และคาดการณ์ล่วงหน้า 3 วัน จากเครื่องวัดฝุ่น DustBoy ของพื้นที่ติดตั้งเครื่องทั้งในจังหวัดและเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ (https://www.cmuccdc.org/report2/report_podd )2) ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว(PODD) กรณีฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 โดยมีระบบอัตโนมัติแจ้งสถานการณ์ PM2.5 ระดับตำบลวันละ 4 ครั้ง คือ 06.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 18.00 น. พร้อมแนวทางปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการปฏิบัติตัวของประชาชนในการป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นควัน ข้อแนะนำการเลือกใช้หน้ากาก N95 แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล (สปสช.) เป็นต้น3) โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ ได้แก่ข้อมูลพิกัดห้องห้องปลอดฝุ่นในแต่ละพื้นที่ แนวทางการจัดทำห้องปลอดฝุ่น (อยู่ระหว่างการพัฒนา)4) ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ รายงานการเจ็บป่วยของประชาชนจากภาวะฝุ่นควัน การประเมินตนเองจากผลกระทบฝุ่นควัน5) ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องวัดฝุ่น DustBoy ได้แก่ การขอสนับสนุนเครื่อง การติดตั้งดูแลรักษาเครื่อง เป็นต้น

เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 15:40:04 น. (view: 233)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : [email protected]

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง