News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองกำลังผาเมืองนำกำลังอาสาสมัครกิจการพลเรือน ( อส.กร. ) 480 นายจากหมู่บ้านยามแนวชายแดนลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผา พร้อมขยายผลโครงการทำแนวกันไฟสองแผ่นดินแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่    พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมืองนำกำลังอาสาสมัครกิจการพลเรือน ( อส.กร. )  480 นายจากหมู่บ้านยามแนวชายแดนลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ โดยอาสาสมัครกิจการพลเรือน ( อส.กร. ) เหล่านี้กระจายอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด 24 อำเภอ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ 5 อำเภอ จังหวัดเชียงราย 7 อำเภอ จังหวัดพะเยา 2 อำเภอ จังหวัดน่าน 7 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ และจังหวัดพิษณุโลก 1 อำเภอ เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยดูแลรักษาป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

    สำหรับปัญหาหมอกควันข้ามแดนนั้น ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกล่าวต่อว่า  เนื่องจากกองกำลังผาเมืองมีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ขอความร่วมมือทางทหารเมียนมาและลาวแจ้งประชาชนให้ช่วยกันงดการเผาในพื้นที่ป่า และเมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่าในแต่ละพื้นที่ขอให้ประชาชนแจ้งหน่วยงานของรัฐในการเข้าควบคุมไฟป่า นอกจากนี้กองกำลังผาเมืองเตรียมจัดโครงการทำแนวกันไฟสองแผ่นดินในพื้นที่บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่ฟ้าหลวง, อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนใน 2 พื้นที่มาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

       ทั้งนี้จากสถิติการเกิดไฟป่า ปี 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง เกิดไฟป่าจำนวน 356 ครั้ง ในปีนี้กองกำลังผาเมืองมีพื้นที่เพ่งเล็งพิเศษ 8 อำเภอ ใน 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ และจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงของและอำเภอเชียงแสน ,จังหวัดน่านในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16:03:29 น. (view: 143)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : [email protected]

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง