News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

นิทรรศการ “วิถีสันทรายสู่คุณภาพการศึกษาอำเภอสันทราย”             โรงเรียนในอำเภอสันทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 29 โรงเรียน ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิถีสันทรายสู่คุณภาพการศึกษาอำเภอสันทราย” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยก่อนพิธีเปิดดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอำเภอสันทราย ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากนั้นเดินเยี่ยมชมนิทรรศการทั้ง 54 บูธ

            วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอำเภอสันทรายให้เป็นรูปประธรรม “เอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายวิธีปฏิบัติ” เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางการศึกษา, พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีสามารถดำรงชีวิต อย่างมีความสุข มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีนิสัยรักการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต “วิถีสันทราย” หมายถึงกระบวนการแนวทางรูปแบบการพัฒนาการจัดการการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอสันทรายจำแนกได้ 6 วิถีได้แก่ 1. โรงเรียนวิถีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. โรงเรียนวิถีพุทธ 3. โรงเรียนวิถีประชาธิปไตย 4. โรงเรียนวิถีลูกเสือป 5. โรงเรียนวิถีสวนพฤกษศาสตร์ 6. โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

           ในงานมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งสิ้น 29 โรงเรียน 6 วิถี 54 บูธนิทรรศการ การแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที รวมถึงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ชุมชนคนข่าว FM100 - ข่าว/ภาพ

เขียนเมื่อ 02 เมษายน 2564 16:49:30 น. (view: 166)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : [email protected]

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง