News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเคลื่อนย้ายและกู้ภัยผู้ประสบภัยทางสูงในพื้นที่ยากลำบาก       การฝึกอบรมหลักสูตรการเคลื่อนย้ายและกู้ภัยผู้ประสบภัยทางสูงในพื้นที่ยากลำบาก ประจำปี 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2564 โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในภาคทฤษฎี ณ ห้องฝึกอบรมส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน และในวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีการฝึกภาคปฏิบัติ ณ อาคารจอดรถ 10 ชั้น บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ซึ่งถือเป็นการฝึกปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากที่สูง (โรยตัว) เป็นครั้งแรกของส่วนดับเพลิงและกู้ภัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากชมรมกู้ภัยทางสูงแห่งประเทศไทย การฝึกอบรมครั้งนี้มีพนักงานและลูกจ้างเข้ารับการอบรม จำนวน 68 คน ภายใต้การจำลองเหตุการณ์การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และสาธิตการกู้ภัยทางสูง ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในอาคารสูง และในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก ลดความสูญเสียที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน มีความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคุมและสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)

เขียนเมื่อ 07 เมษายน 2564 18:21:25 น. (view: 940)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง