News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

พม. จัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council) ประสบความสำเร็จในความร่วมมือหลายด้าน

วันนี้ (17 พ.ค. 62 ) เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council)  ซึ่งเป็นการประชุมลำดับสุดท้ายของการประชุมอาเซียนที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของ                      ประเทศไทย โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะหัวหน้าคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายกุง ฝก (H.E. Mr. Kung Phoak) รองเลขาธิการอาเซียนนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Chair of SOCA)คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะผู้แทน และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลานนาบอลรูม 2-3 โรงแรมแชงกรี - ลา จังหวัดเชียงใหม่ 

นายวีระ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าการจัดประชุมอาเซียนครั้งนี้ เป็นการประชุมที่สำคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพิจารณาและให้การเห็นชอบต่อแผนงานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ ASCC ก่อนจะมีการนำเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34   นายวีระ กล่าวว่า การประชุมอาเซียนในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสามารถสรุปผลการประชุมที่สำคัญ ทั้งด้านการจัดประชุม ที่มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 500 คน  ด้านผลลัพธ์การประชุม ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการผลักดันแผนงานหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 (ASCC Priority Areas 2019) และ                      มีกรอบการดำเนินงาน 3 แนวทางหลักได้แก่ ความเชื่อมโยงภาคประชาชน (People – to - People Connectivity) และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnerships) ความยั่งยืน (Sustainability) การเตรียมความพร้อมและวางแผนด้านความมั่นคงของมนุษย์สำหรับอนาคต (Future - Oriented Actions for Human Security) โดยมีตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม คือ ข้อริเริ่ม “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562”  ภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน”  เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสานจนเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียน และนำไปสู่สายตาผู้คนทั่วโลก นอกจากนี้จะมีการจัดตั้ง ศูนย์อาเซียน4 แห่ง ได้แก่ คลังสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียนในประเทศไทย  ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

ทั้งนี้ที่ประชุมยังรับรองเอกสารผลลัพธ์สำคัญ 14 ฉบับที่นำไปสู่การร่วมมือในหลายด้าน เช่นปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้นำเยาวชนอาเซียนได้พบปะ นำเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้นำของประเทศอาเซียนในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนมิถุนายนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกด้วย

เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2562 05:47:05 น. (view: 208)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง