News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือคณะบริหารธุรกิจ มช. บูรณาการวิชาการด้านการเงินและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริษัทจัดการหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ฯ หนุนองค์ความรู้ข้ามสาขา มุ่งสร้างนักเทคโนโลยีการเงินรับยุค disruptiveคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CMU-SCBAM Machine Learning : Application for Smart Investment) สร้างโอกาสเรียนรู้ในสภาพการปฏิบัติงานจริง เตรียมพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในบริบทการเงินโลก

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ  รองอธิการบดีด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคม ประธาน

ในพิธี  กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานว่า “โครงการนี้จัดการเรียนรู้แบบ project based learning บูรณาการองค์ความรู้ด้านการเงินเข้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ถือเป็นความสอดคล้อง กับหลักการสร้างทักษะ

แก่ผู้เรียนเพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบัน”

 

การจัดการความร่วมมือในโครงการได้แก่ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ มีบทบาทเกี่ยวกับ

องค์ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบทบาทความร่วมมือด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด มีบทบาทในการวิเคราะห์

การลงทุน สนับสนุนข้อมูลและความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวถึงการดำเนินโครงการในครั้งนี้ว่า  “พัฒนาการแบบเปลี่ยนแปลงฉับพลัน หรือที่เราเรียกว่า disruptive ส่งผลชัดเจนต่อวงการธุรกิจ สิ่งสำคัญคือการปรับตัว ขยายองค์ความรู้สู่ขอบเขตใหม่ๆ ที่จะเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ความท้าทายของคณะฯ คือการสร้างบุคลากรที่มีทักษะ

ในเชิงบูรณาการเทคโนโลยีสู่การทำงานปกติ”

 

ด้านผู้ช่วยศาสาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับบทบาทจัดการความร่วมมือ

ทางเทคโนโลยีกล่าวว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์มีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีการดำเนินงานเกี่ยวข้อง สนับสนุนวิชาการข้ามสาขาอย่างต่อเนื่อง  ในครั้งนี้ ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี Machine Learning และ Big Data จะเป็นเครื่องมือหลักที่คณะทำงานจะร่วมกันใช้เพื่อบ่มเพาะนักการเงินและวิศวกรคอมพิวเตอร์ในโครงการ”

 

การดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้ฯ ในขั้นแรกได้แก่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Machine Learning ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดความยั่งยืน (ESG Index) ครอบคลุม ดัชนีที่มีมิติวัดสามประเด็นหลักของความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment Social และ Governance)

 

“ประเด็นด้านความยั่งยืนทางธุรกิจได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นทั้งจากบริษัทและนักลงทุนเนื่องจากมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ต้องการข้อมูลเชิงคุณภาพที่ลึกมากกว่าตัวเลขผลประกอบการในงบการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ฯ มีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ และเชื่อว่าผลการดำเนินโครงการนี้จะสร้างดัชนีวัดความยั่งยืนของธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการการเงินและการบริหาร

การลงทุน อีกประการที่สำคัญคือ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างไทยพาณิชย์ และ มช. นี้นับเป็นก้าวสำคัญของ

การพัฒนาบุคลลากรในสายงานนี้และเชื่อมั่นว่า มช.จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ล้ำหน้าของประเทศในสายงานการเงิน” นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าว

 

ผู้สนใจโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ฯ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลโครงการได้ทาง http://www.ba.cmu.ac.th หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ภาควิชาการเงินและการธนาคาร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053 942126-7

เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562 07:58:19 น. (view: 161)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง