News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ยกระดับเข้ม ห้ามดื่มสุราในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคุมเข้ม ห้ามดื่มสุราในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มและพื้นที่ต่อเนื่อง พร้อมสั่งห้ามการจัดแข่งขันกีฬา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้าน ศปก. อำเภอ เดินหน้าจับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่ออีก 2 คดีวันนี้ (19 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติออกคำสั่งที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด -19 แบบบูรณาการ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างเหมาะสม กระทบต่อการประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนให้น้อยที่สุด โดยกำหนดให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 นาฬิกา และเวลา 17.00 – 21.00 น.ในส่วนของ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้น ส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ ด้านสนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดและงดการแข่งขันกีฬา นอกจากนี้ ได้มีการออกคำสั่งที่ 85/2564 ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง รวมถึงร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต โดยทั้ง 2 คำสั่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและจากการที่ ศบค. ได้ปรับพื้นที่สถานการณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด วานนี้ (18 ก.ค. 64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกคำสั่งที่ 81/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด รวมถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ที่มาจากพื้นที่ดังกล่าวจะต้องบันทึกข้อมูลใน “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่ พร้อมกับให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที รวมถึงต้องตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (swab) ทุกราย และต้องกักตัว (Quarantine) 14 วันสำหรับกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ หรือรถขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ กำหนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าเชียงใหม่ โดยทุกคนต้อง บันทึกข้อมูลใน “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (swab) ทุกราย และจะต้องกักตัว (Quarantine) 14 วัน หากต้องเดินทางออกนอกพื้นที่กักตัว (Quarantine) ก่อนครบ 14 วัน ให้ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาอนุญาตตามแบบ ชม. 4 และหากเดินทางกลับเข้าเชียงใหม่อีก จะต้องปฏิบัติในทุกขั้นตอนตามลำดับ โดยเริ่มต้นจากลง “CM-CHANA”ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวข้างต้น หากประสงค์จะผ่อนผันไม่ swab ไม่กักตัว ให้ยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีนพร้อมแบบ ชม.4 ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ให้สั่ง คุมไว้สังเกต (Control for observation) และต้องประเมินตาม ชม.3 (AstraZeneca เข็มแรก ไม่น้อยกว่า 14 วัน / Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ) แต่หาก มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก อาจมีคำสั่งให้ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (swab) และต้องกักตัว (Quarantine) 14 วันส่วนผู้ที่มาจากพื้นที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดสีแดงเข้มและ อ.แม่สอด จ.ตาก ให้บันทึกข้อมูลใน “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่ รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที และให้ สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self – monitoring) โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (20 ก.ค. 64) ทั้งนี้ ตามที่คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามการมั่วสุม เนื่องจากจะเป็นความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซี่งเมื่อวานนี้ (18 ก.ค. 64) ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสันทราย ได้มีการจุบกุมกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจับกลุ่มกระจายอยู่ตามสันอ่าง และริมอ่างน้ำห้วยโจ้ หมู่ที่ 6 บ้านโป่ง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จำนวน 90 คน โดยมีความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้ามชุมนุมมั่วสุม หรือทำกิจกรรมใด ๆ ในสถานที่แออัด หรือสถานที่อื่นในลักษณะเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่โจ้ ดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ยังได้จับกุมเจ้าของและผู้ใช้บริการสถานประกอบการ “ร้าน Renegade Cafe” ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยจับกุมเจ้าของสถานประกอบการ 1 ราย ในความผิดยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่องเกินเวลา 21.00 น. และจับกุมผู้ใช้บริการ จำนวน 36 ราย ในความผิดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเกินเวลา 21.00 น. โดยทั้งหมดได้ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

เขียนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 22:03:34 น. (view: 1835)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง