News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง เน้นย้ำให้เป็นไปตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา อย่างยั่งยืน

       วันนี้ (6 มิ.ย.62) ที่ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานสนับสนุน โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

          สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานในประเด็นสำคัญ คือ การเตรียมกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ จำนวนกว่า 10 ล้านกล้า เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการกลางเดือนมิถุนายนนี้ ความคืบหน้าการสร้างระบบส่งน้ำชลประทานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 11 แห่ง การก่อสร้างเส้นทางลำเลียงในพื้นที่ 7 ศูนย์ รวม 75 กิโลเมตร 

                   นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทุกชนิด โดยขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศจำกัดการใช้ การกำหนดฉลาก และภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับคลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต และพาราควอต และห้ามใช้ในพื้นที่ปลูกผักหรือสมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยแผนกงานอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านอารักขาพืชของมูลนิธิฯ ให้ถูกต้องตามกฎประกาศกระทรวง และสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีข้อกำหนดห้ามใช้สารทั้ง 3 ชนิด ในพื้นที่โครงการหลวงโดยเด็ดขาด และให้เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สอดส่องดูแลการใช้สารเคมีต้องห้ามของเกษตรกรโดยรอบพื้นที่ และหมอพืชโครงการหลวงจะจัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเป็นระยะ 

               ทางด้าน กองทุนโครงการพัฒนาทดสอบและผลิตเห็ดเขตหนาว ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงอบแห้งรูปแบบใหม่ คือ ชาเห็ดหลินจือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงบด บรรจุซองขนาด 2 กรัม ต่อการต้มน้ำ  1 ลิตร เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการดื่ม และได้รับประโยชน์จากสารโพลีแซคคาไรด์อย่างเต็มที่ โดยสารนี้มีคุณสมบัติในการปกป้องตับ ปรับระบบภูมิคุ้มกัน ลดน้ำตาลในเลือด และต้านการเกิดหลอดเลือดใหม่ในมะเร็ง โดยชาเห็ดหลินจือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โครงการหลวงพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงอบแห้ง ที่ผู้บริโภคต้องนำไปต้มก่อนรับประทาน

                   ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ยังเน้นย้ำการทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ซึ่งเป็นการทำงานบนพื้นฐานตามหลักวิชาการ เป็นมาตรฐานและทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนบนพื้นที่สูง สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนในพื้นที่สูง โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เลอตอ จ.ตาก เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่ 39 และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชกาลปัจจุบัน ที่ดำเนินงานตามรูปแบบความสำเร็จของโครงการหลวงที่ผ่านมาความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของเหล่าอาสาสมัครนักวิชาการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย การสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน และหน่วยราชการต่างๆ

เขียนเมื่อ 06 มิถุนายน 2562 03:54:10 น. (view: 409)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง