News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวระบบสารสนเทศและขอ้มูลเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่

 ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศและฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแถลงข่าวยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 มุ่งเน้นให้ “ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้าและการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ” ส่งเสริม และผลักดันการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ผ่านหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การพัฒนาเกษตรสนับสนุนระบบการผลิตด้านการเกษตร ระบบนิเวศเกษตร ระบบการผลิตบนพื้นที่สูง ระบบการผลิตบนพื้นที่ดอน บนพื้นที่ลุ่ม โดยอาศัยน้ำฝน และเขตริมน้ำชลประทาน และระบบการผลิต

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการผลิต และจัดรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย การจัดการฐานข้อมูล เป็นกลไกการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนความยั่งยืนของโซ่อุปทานอุตสาหกรรม อาหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างครบวงจร และจะเกิดการผลักดันให้เกิดโครงการที่ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเดียวกัน เกิดการค้าการลงทุนใหม่ ๆ ผ่านการจัดการข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำและสามารถนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นการ พัฒนาให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าและนวัตกรรมรองรับการทางานแบบบูรณการตลอดทั้งโซ่อุปทานของการผลิตเกษตรอินทรีย์และ อุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรต้นทาง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลางทาง และปลายทาง

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ คือเกษตรกรและผู้ประกอบการในโซ่อุปทานเกษตรกรรมยั่งยืน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เกษตร อินทรีย์, เกษตรทฤษฎีใหม่, เกษตรผสมผสาน, วนเกษตร, เกษตรธรรมชาติ, รูปแบบอื่น ๆ และอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์, เกษตรทฤษฎีใหม่, เกษตรผสมผสาน, วนเกษตร, เกษตรธรรมชาติ และรูปแบบอื่น ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

   โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรม เกษตรและอาหารในตลาดสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมี และเกษตรปลอดภัยสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน เกษตรกร และองค์กรที่เกี่ยวข้องกว่า 70 คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

การจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ เป็นสิ่งสำคัญหรือหัวใจของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดการ บริหารจัดการสินค้าที่มีศักยภาพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และที่สำคัญมีตลาดรองรับผลผลิต เพื่อสร้างการผลิตสินค้าเกษตร สู่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในตลาดสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ อุปทาน ในการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน ประกอบด้วย เกษตร อินทรีย์, เกษตรทฤษฎีใหม่, เกษตรผสมสาน, วนเกษตร, เกษตรธรรมชาติ และรูปแบบอื่น ๆ ทั้งด้านพืช สัตว์ และประมง ของ จังหวัดเชียงใหม่ การสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานเกษตรกรรมยั่งยืน ต่อไป

เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 06:19:51 น. (view: 439)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง