News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่เน้นกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในเด็กและเยาวชน เพื่อให้หนีห่างจากเสพติด

 คณะกรรมการประเมินจังหวัดตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

เก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ

   วันนี้ (10 มิ.ย.62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE นำโดย นายพีรพัฒน์ พรศิริเบิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงแรงงาน นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 1 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อนำคะแนนผลงานดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 

ที่ศูนย์ประชุมอินแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป 

   ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่หันไปหายาเสพติด 

เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งพบว่าจำนวนสมาชิกในโครงการฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนสมาชิก 382,816 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนเด็กและเยาวชน อายุ 9-24 ปี 

   จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้บริหารของจังหวัด และผู้บริหารในท้องถิ่น สถานศึกษาและสถานประกอบการทุกอำเภอ พร้อมแจ้งระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานโครงการที่เป็นปัจจุบัน

ผ่านช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายชมรม ได้ช่วยเหลือในการทำงานและติดตามความเคลื่อนไหวการรับข่าวสารได้ถูกต้องรวดเร็ว ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้โครงการฯ เป็นวาระจังหวัด

ที่ให้ทุกอำเภอเป็นอำเภอ TO BE NUMBER ONE อีกทั้งประกาศให้หน่วยงานทุกระดับ นำยุทธศาสตร์โครงการฯมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ให้เกิดการปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์เชียงใหม่มุ่งสู่ต้นแบบระดับแพชร และให้ทุกวันศุกร์เป็นวัน TO BE NUMBER ONE เพื่อนำไปสู่การรวมพลังในการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งต่อไป

เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 06:23:10 น. (view: 400)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง