News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 2 แห่ง ที่บ้านอูแจะ ตำบลสบโขง และที่บ้านแม่สะเต ตำบลนาเกียน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยง 2 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภออมก๋อย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ และให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19วันนี้ (20 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นกลุ่มก้อน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว รวม 2 หมู่บ้าน ที่บ้านอูแจะ ตำบลสบโขง และที่บ้านแม่สะเต ตำบลนาเกียน โดยคำสั่งที่ 157/2564 ให้ปิดบ้านอูแจะ หมู่ที่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2564 และคำสั่งที่ 158/2564 ให้ปิดหมู่บ้านแม่สะเต หมู่ที่ 11 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคสำหรับกลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภออมก๋อย ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยมอบหมายให้นายอำเภออมก๋อย ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558///////////////สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

20 กันยายน 2564 

เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2564 19:03:40 น. (view: 3556)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง