News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า สานต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ ตามเจตนารมณ์ของพล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3    ปีนี้ เป็นปีที่  2 ที่ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรอง ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้เป็นผู้นำหน่วยในการ จัดตั้ง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัด  ห้วงตั้งแต่วันที่  1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยการควบคุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีการจัดตั้งชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือของกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 15 ชุด ในพื้นที่ 9  จังหวัดภาคเหนือลงพื้นที่สร้างจิตสำนึกงดการเผาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน

     พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรอง ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จะให้ความสำคัญในการจัดกำลังยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหารอยต่อระหว่างจังหวัด 19 รอยต่อ ทั้งในส่วนของภาคเหนือตอนบนจำนวน 14 จุด และตอนล่างจำนวน 5 จุด  โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายหลักในปี 2565  ที่เกิดจุดความร้อนสะสมในปริมาณสูงและเกิดจุดไหม้ซ้ำซาก โดยเฉพาะ พื้นที่  6 ดอย ที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย,จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดเชียงใหม่ ,จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง เนื่องจากเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นในบริเวณดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก  

     ทั้งนี้จากข้อมูลที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า รวบรวมไว้ เมื่อเปรียบเทียบจุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2564 และ 2565 พบว่า ในปี 2564 เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 61,776 จุด ส่วนปี 2565 เกิดจุดความร้อนสะสมถึงปัจจุบัน  จำนวนกว่า 4,000   จุด โดยส่วนมากพบจุดความร้อนใน 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร เทียบกับปี 64 ในเวลาเดียวกันลดลง 1,931 จุด คิดเป็นร้อยละ 31.90

   จากการเก็บข้อมูลยังพบว่าปี 2564 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีจำนวนวันที่ค่าอากาศ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย จำนวน 55 วัน ขณะที่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีจำนวนวันที่ค่าอากาศ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยจำนวน 13 วัน ส่วนในปี 2565 ยังไม่พบวันที่ค่าอากาศ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า วันนี้ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรอง ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าจะจากไปไม่มีวันกลับ ความมุ่งมั่นของท่านที่จะทำงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จะยังคงอยู่เพื่อให้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์

เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2565 12:36:31 น. (view: 1639)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง