News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ขยายเวลามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ ถึง 31 ม.ค. นี้

  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม นี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้ขยายระยะเวลาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม นี้ โดยให้หน่วยงานของรัฐ รวมถึงเข้าของสถานประกอบการ พิจารณาสั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลในความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) ตามความเหมาะสม ในระหว่างวันที่ 15 - 31 มกราคม 2565 รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจัดกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ หากมีความจำเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ทั้งนี้การจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือมีผลต่อการแพร่ระบาดของโรค อาจถูกสั่งให้ปิดหรือหยุดการดำเนินการ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2565 17:22:54 น. (view: 6117)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง