News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวกิจกรรม Smart Food สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้นวัตกรรม ยกระดับพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเมืองเหนือ

ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) เพื่อเปิดตัวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ร่วมพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปด้วยการนำนวัตกรรมและความสร้างสรรค์มาช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด

ภายในงาน ได้จัดให้มีการเสวนา Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0 : What is Project? What is Food Innovation? What is Food Craft? สร้างการรับรู้ ปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม การบรรยายจุดประกายความคิด (Inspiration Talk) “การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมยุคใหม่” และ “การสื่อสารในวงการอาหารยุคปัจจุบัน (Food Communication) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าในตลาดอาหาร” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจเข้าร่วมงานกว่า 80 คน

ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้จากการฝึกอบรม เปิดประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน และจะได้รับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจนเกิดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ พร้อมโอกาสแสดงศักยภาพในงานจัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-0783-352 และ 087-6590-145 โดยสามารถลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมได้ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

เขียนเมื่อ 09 สิงหาคม 2562 02:01:33 น. (view: 299)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง