News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สรุปผลโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เตรียมก่อสร้างปี 64

   ที่ ห้องประชุมออบหลวง โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พบว่าเห็นด้วยในการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อประโยชน์ในด้านเกษตร แต่ยังมีความกังวลในเรื่องตะกอนทรายที่อาจมีผลกระทบหน้าอ่างเก็บน้ำเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งต้องมีมาตรการในการจัดการต่อไป 

         สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ เห็นควรให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ เพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำของหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอฮอด ที่อยู่ขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล โดยมอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการพิจารณาศึกษาวางแผน 

ด้านนายณัฐวุฒิ นาคสุข ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะจัดส่งรายละเอียดให้กับสำนักนโยบายและแผนและทำการสำรวจออกแบบ ในปี 2563 คาดว่าน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และของบประมาณเพื่อก่อสร้างได้ในปี 2564 

          ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ศึกษาตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด พื้นที่หัวงาน อาคารประกอบการก่อสร้างฝายห้วยแม่ป่าไผ่แห่งใหม่ การขยายระบบส่งน้ำเพิ่มเติม และถนนเข้าที่ตั้งเขื่อน มีพื้นที่รวม 1,107 ไร่ โดยพื้นที่ 1,006 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม และป่าแม่ตื่น ในเขตป่าอนุรักษ์ จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อนำเสนอผลการศึกษาที่สำคัญของการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สรุปลักษณะโครงการ ผลประโยชน์ ผลกระทบ มาตรการป้องกัน แก้ไข และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่จะสรุปผลและดำเนินโครงการก่อสร้าง

เขียนเมื่อ 09 สิงหาคม 2562 03:03:21 น. (view: 313)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง