News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังยุทธศาสตร์และพบเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังยุทธศาสตร์และพบเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการนำเสนอยุทธศาสตร์ บทบาทในการพัฒนาภูมิภาค และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางในการนำองค์ความรู้สหสาขา (วิทยาศาสตร์ สังคม และมนุษยศาสตร์) มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ ตลอดจนเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์และพบปะเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ เพื่อมอบนโยบาย รับฟังการนำเสนอแนวคิดการประสานพลังของมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ และพบเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นักศึกษาที่ตั้งบริษัท Startup และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อรับฟังการนำนวัตกรรมสู่ภูมิภาคโดยบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และเยี่ยมชมผลงาน Startup ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2562 02:47:02 น. (view: 330)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง