News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

วช. - มว. - มช. พร้อมร่วมมือสร้างมาตรฐานเครื่องวัดฝุ่นต้นทุนต่ำของประเทศไทย

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จับมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบมาตรวิทยาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม ตั้งเป้าหมายแรกในการยกระดับ มาตรฐานเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กระบบเซ็นเซอร์ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อํานวยการ สํานักการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนาม บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาร่วมกัน

โดยทั้งสามฝ่ายได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล ผ่านการใช้ระเบียบวิธีทางมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่นในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและ นวัตกรรมในวงกว้าง ซึ่งทางสถาบันมาตรวิทยาจะสนับสนุนการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลงานและนวัตกรรม ที่พัฒนาขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับต่อการ นําไปใช้ประโยชน์ โดยในระยะแรกจะร่วมกันพัฒนามาตรฐานเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กระบบเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นเครื่อง วัดฝุ่นต้นทุนต่ําในประเทศไทย นําร่องด้วยการสร้างแนวทางการเทียบวัดมาตรฐานของเครื่องตรวจวัดฝุ่น DustBoy ที่พัฒนา ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเครื่องวัดฝุ่น ทั่วประเทศในปัจจุบันเกิดความเชื่อมั่นต่อการนําข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กและ ปัญหาสุขภาพที่เป็นผลกระทบจากมลพิษอากาศ

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้ลงนาม พร้อมทั้งคุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คุณกรรณิกา ดุรงคเดช หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานการ วิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

ภายในงาน ยังมีการจัดแสดงพัฒนาการของเครื่องวัดฝุ่น DustBoy ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา พร้อมทั้งเครือข่ายข้อมูลฝุ่นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ แสดงผลบนแพลตฟอร์มหลากหลาย รวมไปถึง การต่อยอดงานวิจัยพัฒนาเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า DustBoy EV-Bike ด้วย

หลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม คณะผู้ลงนามได้เดินทางไปเยี่ยมชม ส่วนหนึ่งของการดําเนินงานของคณะทํางานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ ประธานคณะทํางานฯ และหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ลงนามในครั้งนี้ 

เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2565 20:51:16 น. (view: 1908)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง