News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมทำแผนแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2563

 วันนี้ (9 ก.ย.62) ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2563 เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป้าหมอกควัน และจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในปี 2563 สำหรับใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันให้ยั่งยืน โดยมีภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประชุม

   

ทั้งนี้ จากปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 ทำให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีคุณภาพอากาศ/ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อยู่ในระดับสูงเกินค่ามาตรฐาน จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ โอบรอบไปด้วยภูเขาสูง ทำให้อากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เคลื่อนตัวได้น้อย ประกอบกับสภาพอากาศที่มีหมอกในตอนเช้า อากาศนิ่ง และมีสภาพอากาศปิด รวมทั้งการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร การหาของป่า การเผาเศษหญ้า ใบไม้ การใช้ยานพาหนะรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ การเปลี่ยนแปลง

รูปแบบของฤดูกาล รวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดน 

     

จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีมาตรการเตรียมการและป้องกัน โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ การบริหารจัดการด้วยการชิงเผา และทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า มีการจัดตั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน เพื่อให้การทำงานเป็นเอกภาพและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด รวมทั้งจัดพื้นที่ปลอดภัย หรือ SAFETY ZONE ให้ประชาชนหลบหมอกควัน รับอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งจัดชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป้า พร้อมประกาศมาตรการบังคับใช้กฎหมายกำหนดช่วงเวลาห้ามเผา กำหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกทุกรูปแบบ ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

เขียนเมื่อ 09 กันยายน 2562 06:50:05 น. (view: 304)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง