News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะประสานงานพลังชาวเชียงใหม่แถลงข่าวริเริ่มก่อตั้งสภาลมหายใจเชียงใหม่

 ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายองค์กรเอกชนองค์กรวิชาการ องค์การประชาสังคมและภาคประชาชน ร่วมกันแถลงข่าวการริเริ่มก่อตั้ง “สภาลมหายใจเชียงใหม่” นายบัณรส บัวคลี่ ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าวว่าการก่อตั้งสภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประสานพลังของทุกฝ่ายในการผลักดันการแก้ปัญหาฝุ่นควันมลพิษทางอากาศในทุกระดับทั้งระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง ระยะยาว โดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ มีเป้าหมายทำงานในระบบอาสาสมัคร ตามงานที่ถนัดและความสนใจ ซึ่งจะมีคณะทำงานร่วมสี่ฝ่าย ทั้งด้านสาธารณสุข ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายองค์กรเอกชนและฝ่ายประชาชน เพื่อผลักดันงานโครงการและกิจกรรมพิเศษ โดยจะมีการเปิดประชุมสภาลมหายใจครั้งที่ 1 เพื่อประกาศข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับรัฐบาล แถลงกิจกรรมและทิศทางการต่อสู้กับปัญหาฝุ่นควันในปี 2563 ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ 

ทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์ในระยะแรกจะมีการผลักดันมาตรฐานค่าเตือนภัยมลพิษอากาศตามองค์การอนามัยโลกแนะนำ ซึ่งมีมาตรฐานเข้มงวดกว่าของกรมควบคุมมลพิษ รณรงค์ใช้คำว่าฝุ่นควันแทนหมอกควันเพื่อให้สังคมตระหนักต่อพิษภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กมากขึ้น สืบสานกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่ทำมาก่อนหน้านี้เช่นโครงการแม่แจ่มโมเดลพลัส โครงการเขียวสู้ฝุ่น ปลูกต้นไม้ล้านต้นโครงการเห็ดเพาะลดพื้นที่เผาเป็นต้น

เขียนเมื่อ 09 กันยายน 2562 07:03:20 น. (view: 316)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง