News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จู่โจมสุ่มตรวจปัสสาวะของผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน  ป้องปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด หลังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดรุนแรง และพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น  นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ กองบิน 41 ศูนย์ปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดตามโครงการ “ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปี 2562” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน ทั้งภายในและภายนอกเขตการบิน อาทิ พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ พนักงานสายการบิน ผู้ปฏิบัติงานให้บริการภาคพื้นในเขตลานจอดอากาศยาน และพนักงานคลังสินค้า ซึ่งจากการสุ่มตรวจจำนวน 96 ราย ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษของ ทอท.ที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เนื่องจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินงานของ ทอท.และในธุรกิจการบิน ประกอบกับปัจจุบันบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้น และพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัวพันหลายกรณี ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาสเพติด จึงต้องมีการจู่โจมสุ่มตรวจดังกล่าว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้เข้มงวดตรวจค้นสัมภาระและสิ่งของที่มีการส่งผ่านในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้ขบวนการค้ายาเสพติดใช้เป็นเส้นทางลำเลียงหรือขนส่งยาเสพติดได้

เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2562 08:40:57 น. (view: 329)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง