News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ปฐมนิเทศชุดรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563  ที่จังหวัดเชียงใหม่หวังประชาชน ในพื้นที่แสดงพลังในการเฝ้าระวัง และควบคุมการเกิดไฟป่าและหมอกควัน วันที่ 31 ต.ค. 62  เวลา 09.00 น. พล.ต.อำนาจ   ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศชุดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ประจำปี 2563 ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ โดยมีชุดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือจำนวน 9 ชุด เข้าร่วมรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้ 

สำหรับการปฐมนิเทศชุดรณรงค์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ค่าคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของชุดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนให้ชุดรณรงค์ได้รับทราบพื้นที่ปฏิบัติการ และจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงของแต่ละจังหวัด

       รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ากล่าวว่า จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน   ที่ผ่านมา ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต่อเนื่องมาหลายปีโดยเฉพาะพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อปี 2560 ที่ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหา ซึ่งทุกส่วนราชการทั้ง ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ในแต่ละจังหวัดได้ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาตลอดมา จนปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นั้นดีขึ้นตามลำดับ

    อย่างไรก็ตามในทุกปี ชุดรณรงค์ฯ ของทหาร  มีส่วนร่วมอย่างมาก ในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ โดยเข้าปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ให้กับประชาชนรู้ถึงผลกระทบของไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาต่างๆ

    โดยในปีนี้ พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ต้องการให้ ชุดรณรงค์ เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน   โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และเกิดไฟไหม้ซ้ำซาก  ตลอดจนให้ประชาชนได้ออกมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง   แจ้งเตือน  ร่วมดับไฟป่า และสร้างความตระหนัก โดยใช้หอกระจายข่าวชุมชน ให้มากขึ้น เพื่อให้ชุมชน ตำบล จนถึงระดับอำเภอ สามารถที่จะควบคุมและกำกับดูแล    ปัญหาไฟป่า

และหมอกควัน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

เขียนเมื่อ 31 ตุลาคม 2562 07:06:14 น. (view: 162)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง