News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 9 เครือข่าย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้ง 9 เครือข่าย ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเป็นการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างกลไกเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดทักษะความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เป็นการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแข่งขันของผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก และลดการนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์จากต่างประเทศ อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs ในการประกอบธุรกิจด้วยการศึกษาวิจัย โดยการสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งระบบการผลิตอุตสาหกรรม และระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) อย่างครบวงจรก่อให้เกิดผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อภาคเศรษฐกิจและ ชุมชนท้องถิ่นของประเทศในวงกว้าง การประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและผู้นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัย ในเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นําผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไป สู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 โดยได้กำหนดประเด็นเนื้อหาในการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ ประกอบด้วยงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี /มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ /การศึกษา /และสาขานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้ง 9 เครือข่าย คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 500 คน

เขียนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 05:51:46 น. (view: 163)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง