News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินพื้นที่ตำบลแม่งอนและตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลฝาง จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินพื้นที่ตำบลแม่งอนและตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลฝาง ได้จัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินให้กับประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน และ พื้นที่องค์การบริหารส่งวนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 43 คน  ภายใต้โครงการผลิตต้นแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนและห้องประชุมองค์การบริหารส่งวนตำบลโป่งน้ำร้อน เนื่องจากปัจจุบันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากอุบัติเหตุ และจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยโรคอันตราย หรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน ที่อาจจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงทีเพื่อนำส่งสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ดังนั้นแต่ละชุมชนแม้แต่ในครัวเรือนจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยสามารถแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลข 1669 ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุและ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน อย่างทันท่วงทีเพื่อนำส่งสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ จากสถานการณ์และความสำคัญดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแต่ละชุมชน จำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ในทุกครัวเรือนซึ่งถือเป็นความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ได้บาดเจ็บ และเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนเบื้องต้นได้ 

เขียนเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 10:57:39 น. (view: 337)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง