News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามโครงการแม่แจ่มโมเดลและแม่แจ่มโมเดลพลัส พร้อมเป็นสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน และมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ให้ชุมชน ภายใต้นโยบายคณะกรรมการนโย

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมความสำเร็จโครงการ “แม่แจ่มโมเดล และแม่แจ่มโมเดลพลัส ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจร ด้วยกลไกประชารัฐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยมีประชาชนในพื้นที่รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ กว่า 6,000 คนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสที่พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่นางภัทรลดา สุวรรณนวล กำนันตำบลแม่นาจรในฐานะผู้แทนชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ให้ชุมชน ภายใต้นโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านต่อเรือ ตำบลช่างเคิ่ง และบ้านกองแขกเหนือ ตำบลกองแขก ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม นอกจากนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในลักษณะแปลงรวมตามนโยบายรัฐบาล ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา ท้องที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน และในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม ท้องที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่     ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสมหวัง พวงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ 

     ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 4 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ม้ง ลั้วะ และคนพื้นเมือง รวมถึงจัดแสดงการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และจัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เชียงใหม่ 100%)ในครั้งนี้ด้วย

เขียนเมื่อ 14 มกราคม 2562 16:16:53 น. (view: 1906)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง