News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ฟันธง ตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2563

 รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอด ซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝากตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้กำกับดูแล  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ดำเนินการมา  บจธ. ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไป 2,631 ราย 877 ครัวเรือน จำนวนที่ดินที่ บจธ. ดำเนินการ 3,151 ไร่ ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน  เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. .....  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  

มีภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนกว่า 200  คนนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ว่า หลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วง 3 ปี กว่าที่ผ่านมา  ในที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นพ้องกันว่า  หน่วยงานที่จะก่อตั้งขึ้นใหม่จะมีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน  ในเบื้องต้นจะใช้ชื่อว่า “สถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม” (องค์การมหาชน)  ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น เวบไซต์ www.labai.or.th  และ   www.lawamendment .go.th  นอกจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นโดยการจัดประชุมเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 6 ภาค ๆ ละ 200 คน  โดยจะมีการขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่  นอกจากนี้ จะมีการส่งหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย 

รองผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวต่อไปว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด บจธ. จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563  หลังจากนั้นภายในเดือนกุมภาพันธ์จะรวบรวมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสนอเรื่องไปยัง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูและงานของ บจธ. และนำเสนอไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบต่อไป  และจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบได้ภายในเดือนมีนาคม  คาดว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในไม่เกินเดือนมิถุนายน 2562  โดยมีเงินทุนประเดิมจากรัฐบาลประมาณ 6,000 ล้านบาท

สำหรับอำนาจหน้าที่ของ สถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน)  จะมีความใกล้เคียงกับบทบาทของธนาคารที่ดิน เช่น 

(1) ดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อจัดสรรให้แก่เกษตรกรหรือองค์กรชุมชน ได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และร่วมมือกับองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กร ชุมชน กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินประชาชน และสหกรณ์ในการบริหารจัดการที่ดิน

(3) ก่อตั้งสิทธิ หรือทำนิติกรรมทุกประเภทกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

(4) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้ทรงทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์

(5) โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ

(6) ซื้อ จัดหา จำหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนหรือดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ

(7) ไถ่ถอนจำนองหรือไถ่ถอนขายฝากที่ดิน

(8) ให้สินเชื่อ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาและพัฒนาที่ดิน ที่ดินเฉพาะองค์กรชุมชน ถ้ามิใช่องค์กรชุมชน ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

(9) บริหารจัดการหรือพัฒนาที่ดินที่ผู้มีกรรมสิทธิ์มอบหมายให้ดำเนินการ หรือที่ดินที่สถาบันได้มาด้วยวิธีการอย่างใด ๆ เพื่อนำไปดำเนินการจัดสรรให้แก่เกษตรกร

นายกุลพัชร กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างทั่วถึง ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น  บจธ. จึงได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นใน 6 ภาค โดยในส่วนภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และในส่วนภาคอื่นๆ สามารถติดตามกำหนดการได้ทาง www.labai.or.th  นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเวปไซต์ที่ www.labai.or.th และ http://www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31มกราคม 2563

เขียนเมื่อ 10 มกราคม 2563 05:14:39 น. (view: 183)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง