News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ทีมงาน FM100 มช. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษาสู่การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันนี้ (7 ก.พ.63) ที่ห้องสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน พร้อมคณะ ทีมงาน FM100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา สู่การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมหารือถึงปัญหา อุปสรรค การจัดรายการเครือข่ายวิทยุสถาบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนารายการ”เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน “ รวมถึงการพิจารณาหารือกันถึงการทำงานต่างๆร่วมกัน เช่นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายการในนามเครือข่าย การพัฒนาโลโก้รายการ การทำวิจัยผู้ฟัง การพิจารณาเข้าร่วมเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์และการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนฟังมากขึ้น ทั้งนี้ “เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา″ เกิดขึ้น โดยการริเริ่มจากสถานีวิทยุจุฬาฯ และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมกันผลิตรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” และออกอากาศสดพร้อมกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 และได้พัฒนาความร่วมมือต่อเนื่องมา จนกระทั่งเดือนสิงหาคม 2548 มีพันธมิตรสถานีวิทยุสถาบันการศึกษารวมกัน 10 สถาบัน ได้แก่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM 100.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยา ลัยเกษตรศาสตร์ AM 1116 KHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AM 981 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM 102.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ FM 88 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี FM 88 MHz สามารถผลิตรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” ร่วมกันครบทุกสถาบัน เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร การศึกษา ผลงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการรายงานสดตรงจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ ออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. 

เขียนเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2563 03:13:18 น. (view: 73)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง