News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กรมชลฯ เร่งเดินหน้าสำรวจ ออกแบบ อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 3 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทานพร้อมสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด และ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 โครงการแล้วเสร็จในปี 2562 จึงนำมาสู่การเร่งสำรวจออกแบบโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ส่วนขั้นตอนต่อไปเป็นการนำเสนอโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้าง โดยคาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ถึง 4,267 ไร่ อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ถึง 2,494 ไร่ และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 6,000 ไร่ ทั้งนี้คณะฯได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อรับทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และข้อวิตกกังวลของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน เนื่องจากต้องสูญเสียพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยที่จะให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกด้านท้ายอ่างเก็บน้ำได้ในทุกฤดูกาล เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งแพร่พันธ์และเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดได้ ซึ่งรองอธิบดีกรมชลประทานให้ความมั่นใจแก่ชาวบ้านว่าจะมีการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ส่วนที่อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานฯ ทางชลประทานมีโครงการความร่วมมือกับกรมอุทยานฯ โดยจะมีการเพิ่มพื้นที่ป่าทดแทนเพิ่มขึ้นด้วย

เขียนเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 02:53:35 น. (view: 123)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ




FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง