News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

“BOI เจียงใหม่จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์” ลงพื้นที่ จ.เชียงราย 7-8 ก.พ.2562 นำสื่อเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

 นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดกิจกรรม “BOI เจียงใหม่-สื่อมวลชนสัมพันธ์” เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของหน่วยงาน BOI ตลอดจนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนโยบายการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือที่ 1 (เชียงใหม่)ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสื่อมวลชน จึงจัดโครงการ “BOI เจียงใหม่-สื่อมวลชนสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ.2562 โดยเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service Center : OSS) เพื่อทราบความคืบหน้าของโครงการให้บริการของ OSS รวมถึงการเยี่ยมชมการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จ.เชียงรายโดยในวันที่ 7 ก.พ.2562 เดินทางเยี่ยมชมบริษัท อุตสาหกรรมยางไทยหยก จำกัด กิจการผลิตถุงมือยาง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย บริหารงานโดยนางสุวรรณดี จันทร์ชาญชัย ประธานกรรมการผู้จัดการ MR.FANG XUSHENG  ผู้ผลิตถุงมือแม่บ้าน และถุงมืออุตสาหกรรม ยี่ห้อม้าน้ำ ลักกี้ ตราแรด และตรามือ โดยมีลูกค้าเป้าหมายคือร้านปุ๋ยเคมีเกษตร กลุ่มบริษัทผลิตอาหารและกลุ่มชาวประมง ที่ต้องการใช้ถุงมือยางในการสวมใส่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินธุรกิจมากว่า10ปีแล้ว โดยมีคู่แข่งเพียง 8 แห่งทั่วประเทศ ยอดจำหน่ายสินค้า สามารถผลิตถุงมือยางได้ปีละ 2-3 แสนคู่ รายได้ประมาณ 5 ล้านบาท มีกำไรร้อยละ 20 และเตรียมขยายการลงทุนเพิ่มโดยการผลิตรองเท้าบูทจากยาง โดยสร้างโรงงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่มีกว่า 20 ไร่ ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับการสนับสนุนจาก BOI นำเครื่องจักรเข้ามาตั้งโรงงาน และได้รับสิทธิประโยชน์ด้างช่างฝีมือ และยกเว้นภาษีเงินได้ BOI สนับสนุนมาตั้งแต่ พ.ศ.2544 เป็นต้นมาจากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย และความพร้อมของเอกชนใน จ.เชียงรายที่รองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย ดร.อนุรักษ์ อินทร ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าปัจจุบันศูนย์ OSS เปิดให้บริการทั้งหมด 4 จุด คือ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และที่ว่าการอำเภอเชียงของ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ การให้ข้อมูลในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆที่จะได้รับในการลงทุน 

อย่างไรก็ตามพบว่าชาวเชียงรายในพื้นที่สนใจลงทุนน้อยกว่านักลงทุนจากต่างถิ่น ปัจจุบันมีนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาในพื้นที่หลายแห่ง เตรียมพร้อมที่จะเข้าลงทุนในจังหวัดเชียงราย เพิ่มขึ้นทั้งนี้สำหรับมูลค่าการค้าการลงทุนกับต่างชาติ ในปี 2561 มีมูลค่าการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งจีน ลาว เมียนมา รวม 50,834.76 ล้านบาทส่วนวันที่ 8 ก.พ.2562 จะเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลของบริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด อ.แม่สาย จ.เชียงราย และฟังการบรรยายเรื่อง สรุปการค้าการลงทุนชายแดนไทย-เมียนมา (ท่าขี้เหล็ก) ชมศักยภาพการค้าการลงทุนด่านท่าขี้เหล็กต่อไป

เขียนเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562 15:21:05 น. (view: 199)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง