News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือที่ 1 (เชียงใหม่) ระบุภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนยังเติบโต เน้นเชิงรุกเดินสายเข้าหาผู้ประกอบการมากขึ้น

นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวว่าการส่งเสริมการลงทุนปีที่ผ่านมา มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1,626 โครงการ   มูลค่าเงินลงทุน 901,772 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 64 โครงการ เงินลงทุน 7,019 ล้านบาท โดยมีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 1,469 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 549,480 ล้านบาท อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 45 โครงการ เงินลงทุน 6,806 ล้านบาท 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของประเทศ ส่วนปี2562 คาดว่าตัวเลขของภาคเหนือตอนบนน่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเดินสายให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะรอให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนเดินเข้ามาฝ่ายเดียว แม้จะยังมีอุปสรรคอยู่บ้าง เช่นปัญหาการลงทุนของนักลงทุน ที่ดินราคาแพง ติดปัญหาผังเมือง ด้านโลจิสติก ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน แยกรายหมวดพบว่าหมวดอุตสาหกรรมและหมวดบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด มีคำขอรับการส่งเสริม 20 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 2,343 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีคำขอรับการส่งเสริม หมวดละ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด และหมวดอุตสาหกรรมเบา มี 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 4,548 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของมูลค่าการลงทุน  ทั้งหมด ส่วนหุ้นไทย มี จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของจำนวนโครงการ ที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 2,223 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดโดยคำขอรับการส่งเสริมกระจุกตัวในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด มี 33โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52 ของจำนวนโครงการทั้งหมด เงินลงทุน 2,798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือจังหวัดลำพูน มี 19 โครงการ เงินลงทุน 2,871 ล้านบาท     สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.เชียงราย ในกิจการผลิตยางเครพ จำนวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 30 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ อ. เชียงของ จ.เชียงราย  และโครงการที่ได้รับอนุมัติลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 225 ล้านบาท ตั้งอยู่จังหวัดแพร่

สำหรับการอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต        

   3 โครงการ เงินลงทุน 165 ล้านบาท ได้แก่โครงการลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของกิจการผลิตข้าวโพดกระป๋องในจังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ เงินลงทุน 106 ล้านบาท โครงการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 15 ล้านบาท และกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 1 โครงการ เงินลงทุน 44 ล้านบาท

เขียนเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2562 11:35:24 น. (view: 119)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง