News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ รับความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม ในการร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

 วันนี้ (18 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมีนายเบน สวัสดิวัฒน์ ทอมสัน กงสุลอังกฤษกิตติมศักดิ๋ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนภาครัฐ และภาคประชาสังคม อาทิ สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ แสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนโดยในที่ประชุม ได้หารือการขับเคลื่อนพื้นที่บูรณาการร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อุทยานทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเสริมการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในทุกมิติ ทั้งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับชุมชน โดยจะเริ่มขับเคลื่อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หรือพื้นที่อินทนนท์โมเดลเป็นที่แรก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง การประชุมว่า สืบเนื่องจากครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7

พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้คณะทำงานแต่ละคณะไปหารือนำเสนอข้อมูลในทุกมิติ และนำข้อมูลที่ได้หารือหาความเห็นชอบในครั้งนี้ เพราะขณะนี้มีคณะทำงานบางชุดมีความพร้อมในการขับเคลื่อนแล้ว 

ที่ประชุมได้นำเสนอแนวความคิด "อินทนนท์โมเดล" ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหารือและสามารถร่วมบูรณาการขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้ ขณะเดียวกันคณะทำงานแต่ละคณะจะขับเคลื่อนในพื้นที่รับผิดชอบรวมถึงพื้นที่นอกเป้าหมายโดยจะมอบหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแกนกลางในการบูรณาการประสานการทำงานในพื้นที่นอกเป้าหมาย ควบคู่ไปกับพื้นที่ที่ทางคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อน  ซึ่งเมื่อถึงขั้นการขยายผล ก็จะสามารถขยายผลได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ต่อไป 

เขียนเมื่อ 18 มิถุนายน 2563 19:22:32 น. (view: 141)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง