News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนบ้านป่าลาน ทดลองสอนก่อนเปิดเทม วิถีใหม่ new normal

แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

โดยจัดการทดลองสอน ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โรงเรียนบ้านป่าลาน ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2เนื่องจากสพฐ.ได้กำหนดให้โรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนปกติขึ้นในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 โดยได้มีการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนดำเนินการตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านป่าลานจึงได้มีการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน ในแบบสลับวันเรียน และได้มีการทดลองการสอนเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 15—19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมไปพัฒนาและปรับใช้ในการเปิดการเรียนการสอนปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ต่อไป 

โดยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ตามรูปแบบวิถีชีวิตในแบบใหม่ (New Normal) เพื่อให้นักเรียน คณะครู สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในโรงเรียนแบบ New Normal โดยทางโรงเรียนได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการคัดกรองตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบๆบริเวณโรงเรียน กำหนดขอบเขตในการทำกิจกรรมของนักเรียน 

ส่วนในห้องเรียนจะมีการทำความสะอาดห้องเรียนและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกวันหลังเลิกเรียน มีการติดตั้งฉากกั้นโต๊ะ ความสะอาดโต๊ะเรียนทุกวันโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ กำหนดข้อปฏิบัติในชั้นเรียนตามรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย มีจุดแอลกออฮอล์ และมี Zone play ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมระหว่างพัก การรับประทานอาหารของนักเรียนจะรับประทานในชั้นเรียนบริเวณโต๊ะเรียนของตนเองโดยนักเรียนจะมีอุปกรณ์ของตนเองซึ่งทางโรงเรียนได้จัดหาให้ ได้แก่ กล่องอาหาร ช้อนส้อม กระติกน้ำ ตลอดจนหน้ากากอนามัย

 ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านป่าลานขอขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่ได้ให้คำแนะนำ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำ เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 12:46:33 น. (view: 229)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง