News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเปิดเรียน 1 กรกฎาคม นี้

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่แถลงสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้  โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสำคัญ วันนี้ (23 มิ.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงต่อสื่อมวลชนในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่  ถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และได้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (คศจ.) ได้มีการวางมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แจ้งให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรค พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยยึดหลักว่า "มีไข้ ไม่สบาย หยุดเรียน พบหมอ" และจัดทำแผนมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยยึดหลักตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือคู่มือการป้องกันของส่วนราชการจากต้นสังกัด นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้ทุกสถานศึกษาจัดทำข้อมูลประวัติสุขภาพ ความพร้อมของนักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา และให้นำมาตรการของต้นสังกัดไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสำคัญ

เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 15:26:06 น. (view: 93)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง