News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ททท.สำนักงานลำปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวลำปางพลัสลำพูน New Normal Tourism หลากหลายกิจกรรม ตั้งแต่มิถุนายน - กันยายน 2563

         จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีการผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การเดินทางท่องเที่ยว ภายไต้เงื่อนไขการป้องกันการกลับมาของ Coid -19 ทำให้ ทุกจังหวัดมีการตื่นตัวเตรีอมพร้อมจะพื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งตัานการห่องเที่ยวให้กลับคืน เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดลำปางและลำพูน ซึ่งมีความพร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวสู่ทั้งสองจังหวัดในรูปแบบ Neพ Normal Tourism ทั้งทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตลอดจนความพร้อมของสถานประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ

          นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางและลำพูน เริ่มมีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ทั้งสองจังหวัดนี้มากขึ้นหลังจากมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้น ททท.สำนักงานลำปาง ซึ่งรับผิดชอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการ ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและลำพูน ได้มีการเตรียมการและศึกษารูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวแบบคุณภาพ และใส่ใจการดูแลสุขภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นมา จึงได้กำหนดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว "ท่องเที่ยวลำปางพลัสลำพูน New Normal Toursm กรีนซีชัน" ด้วยหลากหลายกิจกรรม ดังนี้1. "Golf in June 2020" การกระตุ้น การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดลำพูน (Sport Tourism) ด้วยกิจกรรมกอล์ฟในห้วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยจัดกิจกรรม "Golf in June 2020" กระตุ้นให้นักกอล์ฟเดินทางมาออกรอบด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกายภายใต้มาตรการการป้องกัน Covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุขเต็มรูปแบบ ร่วมกับสนามกอล์ฟ 3 แห่งในจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย (1) กัชชัน เลกาชี กอล์ฟทคลับ  (2) กัซชัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ (3) กัชขันขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ในวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน

2. "คิดถึงก๊วน...ชวนตีกอล์ฟ" การกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหว้ลำพูน ด้วยกิจกรรมกอล์ฟในห้วง เดือนกรกฎาคม -กันยาน 2563 ในชื่อ "คิดถึงก๊วนชวนนักกอล์ฟมาออกรอบกับกิจกรรม...ชวนดีกอล์ฟ" หรือ New Normal Golf@ Lamphun ร่วมกับ ขมรมสนามกอล์ฟจังหวัดลำพูน โดยมีสนามกอล์ฟเข้าร่วม 5 สนาม ประกอบด้วย (1) อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เซียงใหม่ (2) ก้ซชัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนต์ รีสอร์ท (3) กัชขันเลกาชี กอล์ฟ คลับ (4) กัขชัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ และ (5) หริกุญชัยกอล์ฟ คลับ (ลำพู) ด้วยการมอบดูปองแก่นักกอล์ฟจำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 คนตลอดระยะเวลา 3 เตือน โดยให้ผู้เล่นใช้สิทธิ์คูปองตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวัน (First Come - Firstserved)

3. "New Normal Tourism กรีนซีซัน ลำปางพลัสลำพูน" จัดแคมเปญกระตุ้นการห่องเที่ยว "New Normal Tourism กรีนชีซัน ลำปางพลัสลำพูน" ตั้งแต่เดือนกรกฎคม - กันยายน 2563 โดยนั้น การสื่อสารการรับรู้ผ่าน Socal Medlaได้แก่ เว็บไซต์ ww.tourismlampang-lamphun.com และเว็บเพจ ททท.สำนักงานลำปาง https:/www.facebook.com/lampang.toursm และการกระตุ้นการขายสินค้และบริการ ได้แก่ ที่พัก ของที่ระลึก รายการนำเที่ยว รถเช่า อาหารถิ่น สินค้า OTOP สินค้าเกษตรตามฤดูกาล ฯลฯ ในช่องทาง Online Marketing ภายใต้ชื่อ"ช้อปของดีลำปาง-ลำพูน" แบบผสมผสาน(LINE Official, Facebook Page, Facebook Market Place, LINE MY SHOP, Instagram, Shopee,Lzada โดยให้สิทธิ์ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในจังหว้ดลำปางและลำพูนประมาณ 200 ราย สมัครเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในช่องทางดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ททท.สำนักงานลำปางได้จัดทำ 7 เส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงจังหวัดลำปางและลำพูน ให้มีความน่าสนใจในช่วงกรีนซีชันนี้

4.กระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนและลำปาง ด้วยการจัดรายการนำเที่ยวหรือทริปพิเศษได้แก่

4.1"ไหว้พระ สุขกาย สุขใจ สไตล์ Neพ Nomal " ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัตลำพูนสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูนจำนวน 50 คน เตินทางมาท่องเที่ยวไหวัพระและทำบุญในวันเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสมัครร่วมเดินทางได้ที่ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 09 7154 1765 สมาคมสหพันธ์ ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 09 1039 4810 และ โทรศัพท์ 09 6649 8291 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ในเส้นทาง ลำปาง - สำพน โดยทริปตังกล่าวททท.สำนักงานลำปาง จะจัดในรูปแบบ Neพ Nomal ที่ต้องมีการป้องกัน Covid-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

4.2 "คาราวานอ้อมกอดธรรมชาติ" โปรแกรม 2วัน 1 คืนในวันที่ 1-2สิงหาคม 2563 จำนวนประมาณ 60 คน ด้วยรถยนต์แบบครอบครัว เส้นทาง ลำปาง -สบปราบ -ลี้-บ้านโฮ่ง-ป่าชาง - ลำพูน-

เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและรถเช่าจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นทริปที่จัดในรูปแบบ Neพ Normal ที่ต้องมีการป้องกัน Covid-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และยังเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มครอบครัวและเพื่อพักผ่อนในช่วงกรีนซีซัน

4.3 "โครงการ อ.ส.ท. ช่วยเพื่อนตัวใหญ่ (พ่อแม่อุปถัมก)" โดยจัดกิจกรมร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ พานักท่องเที่ยวเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดลำปางในช่วงเดือนสิงหาคม 2563

5. การเชิญชวนสถานประกอบการ 10 กลุ่ม สมัคร่วมรับมาตรฐานการท่องเที่ยวและสาธารณสุขที่เรียกว่า Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นมาตฐานที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยวเที่ยวที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://thailandsha.tourismthailand.org สำหรับในพื้นที่จังหวัดลำพูนและลำปาง ททท.สำนักงานลำปาง ได้ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั้ง 10 กลุ่ม สมัครรับมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะส่ง ผลตีต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาของทั้งสองจังหวัดต่อไปผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากวิธีการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่พบว่า นักท่องเที่ยวนิยมในการค้นหาและสอบถามข้อมูลทางการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ททท.สำนักงานลำปาง จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการให้บริการนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ www.tourismlampang-lamphun.com และเว็บเพจ กทท.สำนักงานลำปาง

https:/www.facebook.com lampang,tourism สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางปี 2562 ที่ผ่านมา ประมาณการผู้เยี่ยมเยือนจำนวน 1,358,846 คน เพิ่มขึ้น 1.95% รายได้ 4,366.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.75% จังหวัดลำพูน ประมาณการผู้เยี่ยมเยือนจำนวน 1,193488 คน เพิ่มขึ้น 1.76% รายได้ 1,657.17 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 3.58% สำหรับปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ไปอย่างมากด้วยผลกระทบจาก Covd-19 โดยสถานการณ์การท่องเที่ยวต่ำสุดในช่วงเดือนมษายน 2563และนักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นกลับคืนมาในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ทั้งนี้คาดว่าด้วยนโยบายกระตุ้นและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดว่าจะทำให้การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

เขียนเมื่อ 26 มิถุนายน 2563 12:00:48 น. (view: 178)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง