News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สวพส. ยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ารับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9 จาก “ป.ป.ช.”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้ารับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรีนายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) เปิดเผยว่า จากการที่สถาบันฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรโปร่งใสเป็น 1 ใน 7 องค์กรและเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส และยังเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัล จึงถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิของสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มความสามารถตามนโยบาย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามกรอบและแนวทางการบริหารองค์กร ทั้งนี้ เป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ที่ร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ประจักษ์ รางวัลนี้ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้ปฏิญญาร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใส อันเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของสถาบันตลอดไป นายวิรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

เขียนเมื่อ 26 มิถุนายน 2563 20:19:30 น. (view: 134)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง