News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ ประกาศให้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นวาระจังหวัด  นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ด้านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมติ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ดำรงไว้สืบต่อไปโดยให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดทำมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย 

  จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามมาตรการแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ดังนี้

1. จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) การใช้และสวมใส่ผ้าไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม MOU จำนวน 25 หน่วยงาน

2. ร่วมกับสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานหลวงราชฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย

(1) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(2) การคัดเลือกสตรีดีเด่นของสมาคมสตรีนครเชียงใหม่

(3) การแสดงโชว์การแต่งกายผ้าไทยล้านนา ผ้าไทยประยุกต์ ของกลุ่มสตรี 25 อำเภอ

(4) การประกวดมารยาทไทย สืบทอดวัฒนธรรมไทย และการประกวดงานฝีมือประเภท การแกะสลักผลไม้ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(5) การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย จาก 4 จังหวัดภาคเหนือ

3. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิต การตลาด การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าไทย (OTOP) ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  798 กลุ่ม/ราย และมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ในรอบปี 2563 (รายได้ระหว่าง ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,688,361,252 บาท

4. กำหนดดำเนินการประกวดจัดการประกวดประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้  นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย ผ้าเมือง เป็นประจำทุกวัน เว้นวันสำคัญที่สวมใส่เสื้อผ้าเฉพาะงานพิเศษ ตามความเหมาะสม “กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย สวมผ้าไทย เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง”

เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2563 12:57:59 น. (view: 123)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง