News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลอง และการจัดการน้ำเสียในคลองแม่ข่า  ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน และพันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล รองโฆษกโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมกันแถลงข่าวฯ ว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลอง และการจัดการน้ำเสียในคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 จึงถึงปัจจุบัน

   คลองแม่ข่าหรือแม่น้ำข่าเป็นคลองธรรมชาติ ถือเป็นหนึ่งในชัยมงคลเจ็ดประการ ของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อ 724 ปี ที่ผ่านมา มีความยาว 30.5 กิโลเมตร เริ่มจากต้นน้ำ คือลำน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม ไหลผ่านตัวเมืองเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และสิ้นสุดในช่วงปลายน้ำบริเวณ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตคลองแม่ข่าเป็นเหล่งน้ำใช้เพื่อเกษตรกรรม, อุปโภคบริโภคและการสัญจรทางน้ำเอื้อต่อวิถีวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่มาช้านาน แต่ในช่วงระยะเวลา 20 – 30 ปีที่ผ่านมา การเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีชุมชนเข้ามาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ได้ทำให้น้ำแม่ข่าถูกทำลาย มีการรุกล้ำลำน้ำ, ระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือน/สถานประกอบการ และไม่มีน้ำไหลผ่านดังเช่นในอดีต ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรง ทำให้คุณค่าและประวัติศาสตร์ที่เคยมีสูญเสียไป

  สำหรับมาตรการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหานั้น ได้มีการประชุมหารือร่วมกันของหน่วยงานหลายๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดแผนมาตรการแก้ไข ออกเป็น 8 มาตรการ ได้แก่มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  มาตรการแก้ไขปัญหาบุกรุกลำน้ำและการกำหนดแนวเขตคลองแม่ข่าที่ชัดเจน  มาตรการจัดหาน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับไว้เป็นน้ำต้นทุน ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง  มาตรการปรับปรุงภูมิทัศน์และแก้ไขทัศนอุจาดคลองแม่ข่า  มาตรการปรับปรุงฟื้นฟู สิ่งก่อสร้างเดิมของคลองแม่ข่า มาตรการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มาตรการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า  มาตรการปรับปรุงและพัฒนาลำน้ำทั้งคลองแม่ข่าสายหลักและลำน้ำสาขา  

ซึ่งการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่ผ่านมา  ได้มีการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อหล่อเลี้ยงคลองแม่ข่าให้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี โดย สำนักชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการจัดทำคลองส่งน้ำ ผันน้ำจากลำเหมืองสาลงสู่คลองแม่ข่า ระยะทาง 8.25 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

 โครงการขุดลอกคลองแม่ข่า โดย สำนักงานพัฒนา ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการขุดลอกในช่วงปลายน้ำ ระยะทาง 14.94 กิโลเมตร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ตั้งแต่ กันยายน 2562 

ส่วนการจัดการน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอจากสถานประกอบการ และอาคารบ้านเรือนภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ การติดตั้งตาข่ายดักขยะจากท่อระบายน้ำก่อนลงสู่คลองแม่ข่า ระยะกลางได้แก่การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายสำหรับครัวเรือนให้กับชุมชนริมคลองแม่ข่า การสนับสนุนถังดักไขมันสำหรับชุมชนสองฝั่งคลองแม่ข่า การทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ในรูปแบบรวมกลุ่มอาคาร การเชื่อมท่อระบายน้ำจากถนนเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อส่งไปบำบัด ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ การปิดท่อระบายน้ำทิ้งสองฝั่งคลองแม่ข่า และระยะยาว เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) ได้สำรวจและศึกษาถึงแนวทางอย่างยั่งยืนได้ข้อสรุปว่า การก่อสร้างระบบแยกท่อน้ำดี และน้ำเสียออกจากกัน ก่อนลงสู่คลองแม่ข่า จะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สำหรับการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ในส่วนเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ทางเดินเชื่อมสองฝั่งคลองแม่ข่า สะพานบุญเพื่อเชื่อมทางเดินสองฝั่งคลองแม่ข่า การติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนวทางเดินคลองแม่ข่า การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) การปลูก และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้สองฝั่งคลองแม่ข่า  การแก้ปัญหาการบุกรุกสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจและร่วมกันเจรจาทำความเข้าใจ ซึ่งผู้บุกรุกทั้งหมดในส่วนของคลองแม่ข่าสายหลัก จำนวน 146 ราย ได้ยินยอมรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  ปัจจุบัน การดำเนินโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ จะเห็นได้ว่า น้ำในลำคลองมีความใสสะอาดขึ้นมากกว่าแต่เดิม ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ของน้ำได้มากขึ้น ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค ขณะเดียวกันบริเวณโดยรอบริมสองฝั่งคลอง ก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการติดตั้งไฟส่องสว่าง มีการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ จนเกิดเป็นบรรยากาศที่สวยงาม สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย

เขียนเมื่อ 22 กรกฎาคม 2563 16:00:33 น. (view: 143)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง