News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563                                

วันนี้ (28 ก.ค. 63) เวลา 11.00 น. ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขร่มเย็น รวมถึงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำความดี พัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยใช้พลังความร่วมมือของประชาชนในการร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ทุกภาคส่วน รวมไปถึงจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อย่างดี 

เขียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 2563 14:35:49 น. (view: 87)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง