News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ติดตามความคืบหน้าโครงการด้านจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 



วันนี้ (31 ก.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงการบริหารจัดการระบบการจราจรทางบกของจังหวัดเชียงใหม่  ทั้งทางด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในช่วงเปิดภาคการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง สายเชียงใหม่ - เชียงราย และการเตรียมความพร้อมรับผลกระทบจากสถาการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19 สำหรับการขนส่งสาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะโดย UNDP 



นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทั้งความคืบหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2563 รวมทั้งโครงการที่ถูกตัดงบประมาณหรือยกเลิกโครงการ   และโครงการที่จะของบประมาณประจำปี 2564 และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดง  รวมไปถึงงานบรรเทาความแออัดและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1  ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของโครงการด้านจราจรขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปี 2563-2564  ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการระบบการจราจรทางบกของจังหวัดเชียงใหม่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็วต่อไป

เขียนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 15:22:18 น. (view: 166)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ




FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง