News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่จัดทำบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติตนตามมาตราการป้องกันโรคในสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ในการรับทราบและเข้าใจ ถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 ตามที่ทางราชการกำหนด ระหว่าง เจ้าของสถานที่/ ผู้จัดการสถานที่/ผู้ประกอบการสถานบริการฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ กับนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ปฏิบัติการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเซียงใหม่ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้เข้าใช้บริการ โดยบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการศัดกรองการป่วยในระบบทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรและจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด จัดให้มีที่ล้างมือด้วยแอลกอฮอส์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จัดให้มีกรเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อบันทีกภาพการใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่สถานประกอบการเพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทีกภาพและข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน

ทั้งนี้ ให้พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่กำหนดได้ หากเจ้าของผู้จัดการสถานที่ผู้ประกอบการไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะรายงานให้ผู้มีอำนาจตามฎหมายสั่งปิดสถานบริการแห่งนั้นเป็นการชั่วคราว และดำเนินคดีตามกฎหมาย ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

เขียนเมื่อ 31 สิงหาคม 2563 22:07:10 น. (view: 145)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง