News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สหกรณ์จังหวัดเขียงใหม่เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  

   

วันที่ 2  ก.ย.63  เวลา 13.30 น. นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  

  ซึ่งการเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์  ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  และเป็นการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ  ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ร้านค้า และเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ ผ่าน ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

   สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าที่ผ่านมา ขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ ได้ร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมงานด้านสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิก                    ซึ่งเป็นประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม และความสำเร็จในเชิงธุรกิจของสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรม  คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้การที่สินค้าคุณภาพเหล่านี้จะไปถึงมือผู้บริโภคปลายทางจะต้องมีจุดจำหน่ายที่จะสามารถสร้างการรับรู้ได้รวดเร็ว และโดดเด่น ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จึงเป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ที่เป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมถึงผลักดันให้เป็นศูนย์รวบรวมจำหน่ายผลผลิตจากเครือข่ายสถาบันเกษตรกร ทั้งจาก  ในจังหวัด และต่างจังหวัด ได้มีสินค้าคุณภาพ จำหน่ายแก่สมาชิก และประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิด Fresh From Farm by Co-op สด สะอาด ปลอดภัย และสามารถสร้างรายได้ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในอนาคต 

ทางด้านนายพิศณุ ไชยนิเวศน์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัดกล่าวว่าปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด มียอดจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ มากกว่า 4  ล้านบาท ต่อ เดือน และเมื่อเข้าร่วมโครงการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จนถึงปัจจุบันมียอดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ของเครือข่ายสหกรณ์ จำนวน 336,112.บาท 

  โดยในวันนี้มีสหกรณ์นำสินค้าของสหกรณ์เข้ามาร่วมจำหน่ายภายในงานเป็นจำนวนมากเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก

เขียนเมื่อ 02 กันยายน 2563 16:04:58 น. (view: 145)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง