News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ 

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ตกลงทำบันทึกตกคลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาด้านพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ และแสวงหาแนวทางโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ภายใต้หลักการของหน่วยงานทั้งสอง ในการสนันสนุนส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินการด้านวิจัย การผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร และเปลี่ยนนักวิจัย นักวิชาการ และด้านวิชาการ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรในสังกัดของการยาสูบแห่งประเทศไทย

เขียนเมื่อ 03 กันยายน 2563 13:12:51 น. (view: 139)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง