News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังจัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังจัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 

18-27 กันยายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เซียงใหม่ ภายใต้แนวคิด "กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่"ที่นิมมาน คอนเวนชั่น เข็นเตอร์ จังหวัดเซียงไหม่ / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เซียงใหม่

สำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ผนึกกำลังพ้นธมิตรจัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 ระหว่าง 18 - 27 กันยายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระขนมพรรษา เซียงใหม่ ภายได้แนวคิด "กินดี อยู่ตี ชีวิตวิถีใหม่" พบงานออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนกว่า 750 คูหา การเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการคลาดสู่ระดับนานาชาติ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่ราชการจังหวัดเซียงใหม่ กล่ววว่า งาน Lanna Expo 2020 ครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ต่อยอดความสำเร็จจากทุกปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เซียงใหม่ สำพน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชนตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ โดยในปีนี้มีกำหนดจัดงานระหว่างวันศุกร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์ ปิดเวลา 21.00 น.) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา เชียงใหม่

ภายใต้แนวคิด "กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่" โดยภายในงานแบ่งพื้นที่เป็นคูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 กลุ่ม 4 โชนสินค้า ได้แก่กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินด้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง

กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร จะจัดแสดงและจำหน่ายในโชนสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร

กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และอื่น ๆ จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าไลฟ์สไตล์ และสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และอื่น ๆ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรูป จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโชนสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูปและยังมีจุดที่นำสนใจคือ โซนจัดแสดง Lanna Handicaft Festival ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนา ได้แก่ การสาธิตการแกะลาย พิมพ์แป้ง ย้อมคราม, การจัดแสดงเครื่องจักสาน,การสาธิตการลงสีกระดาษสาและพัดกระดาษสา, การจัดแสดงเครื่องเงินแห่งเมืองล้านนา, การจัดแสดงพวงกุญแจจากผ้าทอ การจัดแสดงโคมล้านนา และโคมไต, การจัดแสดงตุนโลหะ (ต๋งลาย), การจัดแสดงดอกสวย และการจัดแสดงเสื้อเย็บมือจากชนเผ่าอาข่า (อีก้อ)

นอกจากนี้ ยังในส่วนของการเจรจาธุรกิจที่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการในยุค New Normal ผ่านระบบ Online 

Business Matching ที่ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าให้กับคู่ค้าและเจรจากับผู้ประกอบการ ซึ่งการจ้ดงาน ครั้งนี้คาดการณ์ จะมีผู้เข้าชมงานร่วม

500,000 รายตลอดระยะเวลาการจัดงานอย่างไรก็ตาม การจ้ดงานในครั้งนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ซึ่งคณะผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการในการดูแลสุขอนามัยแก่ผู้ข้าร่วมงาน โดยจะดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดในการควบคุมโรคโควิต - 19 อย่างเคร่งครัด

เขียนเมื่อ 08 กันยายน 2563 16:27:27 น. (view: 162)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง