News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

หลายภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้ (8 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาสังคมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม กว่า 100 คนทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในกลุ่มจังหวัดอย่างแท้จริง อาทิ การบูรณาการจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ เน้นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานให้เกิดการกระจายรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน เป็นต้น โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอภิปรายในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งภาคเหนือมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นั้น จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากลุ่มจังหวัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เขียนเมื่อ 08 กันยายน 2563 18:28:21 น. (view: 120)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง