News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ม.แม่โจ้  ทำพิธีลงนามกับ  บ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนา การปลูก สกัด และผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาการปลูก สกัด และผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรร่วมกัน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและทางการแพทย์ ตลอดจนประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดอนุญาต  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล  ทองมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายวิธวินท์  วิทยานนท์ พร้อมด้วย นายชัยวิทย์  วิกิณิยะธนี ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยแม่โจ้การบันทึกความเข้าใจในฉบับนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการปลูก สกัด และผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา  กัญชง และพืชสมุนไพรให้ครบกระบวนการ จนถึงขั้นสามารถนำสารสกัดสำคัญจากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งการวิจัยและการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ร่วมมือในการวิจัยการสกัดสาระสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และมุ่งเน้นด้านผลิตยารักษาโรค  ตลอดจนการพัฒนาและต่อยอดในการนำสารสกัดที่สำคัญ ผลิตเป็นสารตั้งต้นสำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ทั้งที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอนุญาต   โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2563 10:32:25 น. (view: 163)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง