News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดโครงการกลับไปไหว้ครูคนแรกส่งเสริมความกตัญญู ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเป็นคนดีของสังคมตามวัตถุประสงค์ของการเป็นนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก

    พ.อ.วิชา   ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เปิดเผยว่า ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดโครงการกลับไปไหว้ครูคนแรกนั่นคือพ่อแม่ ครูบาอาจาร์ยที่เคยสั่งสอนวิชาความรู้ตั้งแต่สมัยนักศึกษาวิชาทหารเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3

   โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ให้แก่นักศึกษาเพื่อดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในการให้ความเคารพต่อผู้มีพระคุณ 

  โครงการดังกล่าวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3 จะจัดทำกรวยดอกไม้ที่มีดอกไม้ 3 ชนิดได้แก่ หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็ม เพื่อนำไปไหว้ครูคนแรกของตนเอง จากนั้นให้นักศึกษาส่งภาพให้กับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อจะได้นำภาพทั้งหมด เผยแพร่ ทางเว็บของศูนย์ฝึกฯ 

   ทั้งนี้คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบในการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีความกตัญญู ต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ รวมทั้งเป็นคนดีของสังคมตามวัตถุประสงค์ของการเป็นนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก

เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2563 13:54:14 น. (view: 132)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง