News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ทอดถวาย ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่

17 ต.ค. 63  เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ทอดถวาย ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ได้มีวัตถุประสงค์ในการสืบสานพระปณิธาน ในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งด้านวัตถุและการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6 จึงสืบสานต่อพระปฏิบัติในการถวายผ้าพระกฐิน ปีละ 1 วัดทั้งนี้ การถวายผ้าพระกฐิน ถือเป็นบุญประเพณีที่สำคัญทางพุทธศาสนา ทำได้ปีละ 1 ครั้ง ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน  ตามพุทธบัญญัติ นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีในการร่วมกันทำคุณงามความดี และความเจริญงอกงามแห่งจิตใจของพุทธศาสนิกชน

เขียนเมื่อ 18 ตุลาคม 2563 12:46:54 น. (view: 46)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง