News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ว.บริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดเวทีเสวนาชำระประวัติศาสตร์มวยไทย พร้อมผลักดันให้เป็นมรดกโลก

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน  2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการชำระประวัติศาสตร์มวยไทย   ประเด็น: บทบาทของมวยไทยต่อการบริหารการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ ” พร้อมผลักดันให้เป็นมรดกโลก

 ซึ่งทางวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มูลนิธิบัญชาเมฆจัดขึ้น ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ ศูนย์พหุวัฒนธรรม และนวัตกรรมทางสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมวยและการกีฬาระดับสากล, ร้อยตรี สมบัติ  บัญชาเมฆ (บัวขาว) นักมวยชื่อดังระดับโลก และว่าที่ร้อยโท ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัทบัญชาเมฆ จำกัด ร่วมเสวนา โดยมี คุณสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ  มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ กล่าวว่า “ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย  และมวยไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีบทบาทต่อการบริหารการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะในหลายมิติ อาทิ มวยไทยในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการส่งออก บทบาทมวยไทยต่อเศรษฐกิจการกีฬา และเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเกิดประโยชน์ในวงกว้าง วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณะ จึงได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อชำระประวัติศาสตร์มวยไทย ประเด็น: บทบาทของมวยไทยต่อการบริหารการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ  ได้วิเคราะห์บทบาทของมวยไทย ชำระประวัติศาสตร์มวยไทยให้เห็นผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับมวยไทยอันจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน และพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทยสู่สากล”

นอกจากนั้นในเวทีการเสวนาครั้งนี้ ยังได้มีการชำระประวัติศาสตร์มวยไทย เพื่อหาแนวทางผลักดันสู่การเป็นมรดกโลก และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งตรงกับวันมวยไทย ทางคณะทำงานจะเตรียมยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ กระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อผลักดันให้มวยไทยเป็นมรดกโลก อาจจะผลักดันให้กีฬามวยไทยเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกอีกด้วย

เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 20:57:14 น. (view: 56)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง